Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony www.hotel-rycerski.pl
dla Konsumentów

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Restauracja i Hotel Rycerski z siedzibą w Czeladzi przy ul. Będzińska 53, 41-250 Czeladź, NIP:6252358313 REGON 240809425 której przysługują prawa do Serwisu a Konsumentami. Niniejsze przepisy nie dotyczą podmiotów prowadzących Restauracje, których prawa i obowiązki wynikają z Ogólnych Warunków Umów strony internetowej www.hotel-rycerski.pl

 1. Postanowienie ogólne i definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Regulamin:niniejszy regulamin
 • www.hotel-rycerski.pl –witryna internetowa restauracji Restauracja i Hotel Rycerski
 • Oferta :propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktów i usług na warunkach określonych przez Restauracje, w szczególności zawierających cenę, opis i skład oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie www.hotel-rycerski.pl
 • Zamówienie :oświadczenie woli składane przez Konsumenta Restauracji na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
 • Użytkownik – Konsument :Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie w Restauracji za pośrednictwem strony www.hotel-rycerski.pl , która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa :stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia za pomocą serwisu dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Restauracja :podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z usług świadczonych przez restaurację Restauracja i Hotel Rycerski umieszczający w serwisie asortyment produktów oferowanych przez siebie wraz z cenami brutto oraz obszarem dostawy, kosztami dostawy i minimalnymi kwotami zamówienia.
 • Usługi :zespół usług oferowanych Konsumentowi przez Restauracja i Hotel Rycerski za pośrednictwem serwisu, w tym w szczególności: publikacja Oferty, pośredniczenie przy zawieraniu Umów pomiędzy Konsumentem a Restauracją poprzez udostępnienie platformy Restauracji i Konsumentowi, umożliwienie Konsumentowi dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji oraz ich wyświetlania.
 • Konto :spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.hotel-rycerski.pl  – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Restauracje.
 1. Postanowienia Ogólne
  1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1422z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu www.danienazawolanie będących Konsumentami . Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronie internetowej www.danienazawolanie.pl. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Zamówienie odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Użytkownika. Do korzystania z usług dostępnych w serwisie konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
   1. Internet Explorer 11 lub wyższa wersja;
   2. Mozilla 55 lub wyższa wersja,
   3. Google Chrome 6.1 lub wyższa wersja,
   4. Safari 5.1 lub wyższa wersja,
   5. Opera 47 lub wyższa wersja.
  2. Restauracja i Hotel Rycerski nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z serwisu www.hotel-rycerski.pl .
  3. Restauracja i Hotel Rycerski nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Restauracja i Hotel Rycerski w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Restauracje.
  4. Restauracja i Hotel Rycerski jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem i Restauracją i gwarantuje, że Restauracja jest uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 • Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:
  1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje po akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i po rozpoczęciu korzystania przez Użytkownika z Platformy.
  2. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.hotel-rycerski.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
  3. Użytkownicy, mogą dokonywać zamówień bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Restauracją. Z chwilą dokonania zamówienia, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi, na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
  5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w serwisie po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej serwisu.
  6. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
  7. Vado nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w Serwisie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do takiego konta.
  8. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta z serwisu. Może to uczynić pisemnie przesyłając stosowny wniosek na adres Właściciela Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@hotel-rycerski.pl lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.wolanstol.pl, usunięcie konta nastąpi najpóźniej po upływie 14 dni od dnia otrzymania stosownego żądania przez Spółkę.
  9. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, dokonywania działań sprzecznych z pkt 11 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.
  10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.
  11. Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
   2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Spółki;
   3. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
   4. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Restauracji, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  12. Korzystający z Platformy Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest postępowanie przez Użytkowników w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki.
  13. Wszyscy Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż materiały dostępne w serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego.
 1. Oferta
  1. Wszelkie dane w zakresie Oferty Produktów/Towarów Restauracji umieszczane są w Serwisie samodzielnie przez Restaurację.
  2. W przypadku akceptacji Oferty Produktów/Towarów Restauracji przez Użytkownika powstaje stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją.
 2. Umowa
  1. Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami – Użytkownikiem a Restauracją – w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Użytkownika i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
  2. Podanie przez Użytkownika prawdziwych, prawidłowych i pełnych danych Kontaktowych podczas składania zamówienia jest warunkiem wykonania zamówienia przez Restaurację.
  3. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, zobowiązany jest on do bycia dostępnym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej dla Restauracji, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
  4. Użytkownik – w celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
  5. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:
   1. obecności pod wskazanym przez siebie adresem przy składaniu Zamówienia – w przypadku wybrania opcji „zakup z dostawą”;
   2. zgłoszenia się po odbiór zamówienia do Restauracji w czasie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia – w przypadku wyboru samodzielnego odbioru zamówionych produktów.
  6. Odstąpienie od Umowy
   1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na fakt, iż zamówione przez niego Produkty, mają krótki termin przydatności do spożycia, nie jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
   2. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
    1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
    2. dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,;
    3. przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ję jako niezawartą, z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 poniżej.
   4. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika i dokonania zablokowania jego konta w serwisie.
 • Płatność
  1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszego Regulaminu, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
  2. Płatność za dokonane zamówienie może nastąpić przy odbiorze zamówienia w Restauracji lub osobie doręczającej zamówienie. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w serwisie podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i dokonuje jego wyboru przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
  3. Spółka nie ingeruje w jakiekolwiek rozliczenia pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem.
 • Reklamacje
  1. Z uwagi, iż Spółka nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją, wszelkie reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
  2. Jeśli reklamacja Użytkownika dotyczy pracy serwisu, reklamacja powinna być złożona do Restauracja i Hotel Rycerski na adres biuro@hotel-rycerski.pl
  3. Reklamacja Użytkownika złożona zgodnie z pkt 2 będzie rozpoznania w terminie do 14 dni od dnia jej wpływu do Restauracja i Hotel Rycerski.
 1. Prywatność i poufność.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Restauracja i Hotel Rycerski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w serwisie. Restauracji ujawniane są dane osobowe Użytkownika jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych ze zrealizowaniem Zamówienia oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 1. Zmiany Regulaminu

Restauracja i Hotel Rycerski jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Restauracja i Hotel Rycerski. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

Wersja obowiązująca od dnia 06.04.2020r.

RODO

Treść regulaminu – zamówienia online i/lub rezerwacje

Dane osobowe wspomniane w treści polityki prywatności zbierane są:

 1. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika
 2. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta
 3. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody
 4. w przypadku składania zamówień telefonicznych lub rezerwacji pod numerem 519 656 424, 733 313 121 lub innym przypisanym do kontaktu w celu złożenia zamówienia z dostawą, na wynos z odbiorem osobistym oraz rezerwacji

Treść polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy Restauracja i Hotel Rycerski na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Restauracja i Hotel Rycerski , zwana dalej ZWYCZAJOWA NAZWA RESTAURACJI.
 3. RESTAURACJA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 4. RESTAURACJA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:

 1. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika
 2. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta
 3. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody
 4. w przypadku składania zamówień telefonicznych lub rezerwacji pod numerem 519 656 424, 733 313 121 lub innym przypisanym do kontaktu w celu złożenia zamówienia z dostawą, na wynos z odbiorem osobistym oraz rezerwacji
 1. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku Rejestracji w Serwisie lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku lub rezerwacji stolika
   2. Kategorie i zakres danych
    1. adres e-mail;
    2. imię i nazwisko;
    3. numer telefonu;
    4. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   3. Odbiorcy danych
    1. pracownicy RESTAURACJA uprawnieni do przetwarzania danych oraz
    2. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online
   4. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:

 1. żądania sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do ADMINISTRATORA na adres email biuro@hotel-rycerski.pl z terminem realizacji zmian 7 dni roboczych.

 1. Okres przechowywania danych
  1. Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. usługi gastronomicznej) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego
 2. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. Żródłem skąd pozyskiwane są dane jest formularz wypełniany przez użytkownika
 4. Administrator nie dokonuje profilowania danych
 5. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Uzytkownik podaje następujące dane:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych
  2. Kategorie i zakres danych
   1. adres e-mail;
   2. imię i nazwisko;
   3. numer telefonu;
  3. Odbiorcy danych
   1. pracownicy RESTAURACJA uprawnieni do przetwarzania danych
  4. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania dostępu do materiałów dodatkowych
   1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
   3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   1. Okres przechowywania danych
    1. Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony RESTAURACJA przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.
   2. Uzytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
   3. Żródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika
   4. Administrator nie dokonuje profilowania danych
  5. Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią Administratora Danych.
  6. Na podstawie art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem strony internetowej Administratora).
  7. Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt c), osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis prawa.
  8. Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z systemu.
  9. Niezależnie od zapisów ppkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.
  10. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
  11. Mechanizm cookies, adres IP
   1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez RESTAURACJA za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez RESTAURACJA usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
   2. RESTAURACJA wykorzystuje dwa typy plików cookies
   3. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
   4. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
   5. RESTAURACJA wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   6. RESTAURACJA wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
    1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
    2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
    3. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
    4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
    5. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)
   7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub Strona 3/5wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   8. RESTAURACJA może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez RESTAURACJA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
  12. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. RESTAURACJA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
  13. Dostęp do danych
   1. RESTAURACJA zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie.
   2. Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia mogą zgłosić chęc dokonania zmian lub usunięcia danych na adres EMAIL. Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie po ustaniu warunków opisanych w
  14. Zabezpieczenia
   1. RESTAURACJA stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. RESTAURACJA zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
   2. Dane osobowe w RESTAURACJA są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO
   3. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
   4. RESTAURACJA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną
  15. Zmiany Polityki Prywatności
   1. RESTAURACJA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
   2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@hotel-rycerski.pl
  16. Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018.

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) – zamówienia online i/lub rezerwacje

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Restauracja i Hotel Rycerski, adres e-mail : biuro@hotel-rycerski.pl
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu REALIZACJI SKŁADANEGO PRZEZ PANIA/PANA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA, a w przypadku wyrażenie zgody a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.
b/ Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora W CELU POPRAWNEJ REALIZACJI DOSTAWY PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA,
c/ Pani/Pana przechowywane będą na okres realizacji zamówienia (tj. Usługi gastronomicznej lub rezerwacji stolika) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli zaś wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji marketingowej, Państwa dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.
d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
e/ Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celu realizacji i dostawy złożonego zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji i dostawy zamówienia lub rezerwacji stolika.
f/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
g/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
h/ Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) – formularz kontaktowy

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Restauracja i Hotel Rycerski, adres e-mail biuro@hotel-rycerski.pl:
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych.
b/ Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt
c/ Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza
d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
e/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
f/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
g/ Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu aniautomatycznemu podejmowaniu decyzji

System zarządzania dla lokali gastronomicznych